Verejná vyhláška – prerušenie stavebného konania – “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR”

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove v súlade s ustanovením §60 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, aby Slovak Telekom a.s. v lehote do 31.03.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia doplnili o stanovisko, resp. rozhodnutie Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru na pozemok parc. č. 1142/14. Z uvedených dôvodov tunajší úrad podľa § 60 ods. (1) stavebného zákona stavebné konanie prerušuje.

Prerušenie stavebného konania “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” – úplné znenie (.pdf)