Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje verejné vyhlášky – oznámenia o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”.

Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa” – technická infraštruktúra (.pdf)

Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

Obec Dvorníky zverejňuje kópie podaných žiadostí o stavebné povolenie pre IBV Dvorníky – Pod Ráblom TI – I. etapa zo dňa 06.04.2023.

 

Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – technická infraštruktúra (.pdf)

Verejná vyhláška – povolenie umiestnenia stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky, spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje verejnú vyhlášku – povolenie umiestnenia stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”.

Verejná vyhláška – povolenie umiestnenia stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 21.9. 2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI“ v kat. území Dvorníky, v obci Dvorníky.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58a ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov zverejňuje kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na uvedenú stavbu. Právoplatné rozhodnutie č. OU-HC-OSZP-2022/000707, zo dňa 28.7. 2022 vydané Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie je prístupné na webovom sídle MŽP SR, http://www.enviroportal.sk. Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (.pdf)
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – úplné znenie VV (.pdf)

Verejná vyhláška – rozhodnutie o povolení stavieb Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Obec Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 20.12.2021 o vydanie stavebného povolenia na stavbu TA-Dvorníky, VNK, TS 0028-009, TS, NNK s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 29.10.2021 pod č. 478/2021-MS.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle §62 stavebného zákona a rozhodol takto:

stavba: TA-Dvorníky, VNK, TS 0028-009, TS, NNK v kat. území Dvorníky, v obci Dvorníky sa podľa §66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením §46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní povoľuje.

Verejná vyhláška – povolenie stavieb Západoslovenskej distribučnej, a.s. – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – Preložka NN vzdušného vedenia

Obec Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 24.1.2022 a na základe výsledkov ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 24.2.2022, podľa §82 ods. 1 stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parc. čísla 311/2, 312/3, 312/5 a 312/4 v obci Dvorníky, v kat. území Dvorníky užívanie stavby: Preložka NN vzdušného vedenia.

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – Preložka NN vzdušného vedenia – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania – Preložka NN vzdušného vedenia

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení Patrikom Očenášom, bytom P. Jilemnického 29/A, Hlohovec podali dňa 24.01.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby: Preložka NN vzdušného vedenia na pozemkoch parc. č. 311, 311/2, 312/3, 312/5, 312/4, 313/,3 a 313/1 v obci Dvorníky, kat. územie Dvorníky.

Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté. Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 80 Zák. č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 24.02.2022 (t.j. vo štvrtok) o 9:00 hod. so zrazom: Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, Hlohovec.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie – Preložka NN – Úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval v stavebnom konaní žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 31.5.2021 o vydaní stavebného povolenia na stavbu: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky, Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 24.3.2021 pod č. 121/2021-MS (1085/2019-MS, 40/2020-MS).

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle §62 stavebného zákona a rozhodol takto: Dočasná stavba: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní povoľuje.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – prerušenie stavebného konania – “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR”

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove v súlade s ustanovením §60 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, aby Slovak Telekom a.s. v lehote do 31.03.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia doplnili o stanovisko, resp. rozhodnutie Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru na pozemok parc. č. 1142/14. Z uvedených dôvodov tunajší úrad podľa § 60 ods. (1) stavebného zákona stavebné konanie prerušuje.

Prerušenie stavebného konania “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania “TA-Dvorníky VNK”

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, v zastupení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 24.05.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “TA-Dvorníky VNK, TS 0028-009, NNK”. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a v stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad pre jeho posúdenie, stavebný úrad upúšťa od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania “TA-Dvorníky VNK” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)