Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania – Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 Bratislava v zastúpení M-STAV Servis s.r.o., Coburgova 82, Trnava, podali dňa 24.1.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby: TA-Dvorníky, VKN, TS 0028-009, TS, NNK v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky. Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanoveniami §80 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorčích predpisov nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 7.3.2024 (t.j. vo štvrtok) o 9.00 hod. so zrazom: Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, Hlohovec.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania – Západoslovenská distribučná, a.s. (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné konanie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j.

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2 Bratislava podal dňa 24.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu stavebných objektov: SO D2-1.01 Bytový dom “2” – 22 b.j.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j. – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – stavebné konanie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Komunikácie, spevnené plochy a chodníky

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 31.1.2024 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”, v rozsahu časti stavebného objektu SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky na pozemku parcelné číslo 4510/1 v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Komunikácie, spevnené plochy a chodníky – úplné znenie (.pdf)

Zverejnenie podanej žiadosti o stavebné povolenie – UNICO Building SK s.r.o.

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 31.1. 2024 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ na pozemku parcelné číslo 4510/1 v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu časti stavebného objektu SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky.

Obec Dvorníky, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58a ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov zverejňuje kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Právoplatné rozhodnutie č. OU-HC-OSZP-2022/000707, zo dňa 28.7. 2022 vydané Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie je prístupné na webovom sídle MŽP SR, http://www.enviroportal.sk. Kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Žiadosť o stavebné povolenie – UNICO Building SK s.r.o. (.pdf)
Zverejnenie podanej žiadosti o stavebné povolenie – UNICO Building SK s.r.o. (.pdf)

Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – “IBV Pod Ráblom + TI – 1. etapa”

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi: UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53 867 181 podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona: povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

  • SO-02 Ochrana pred požiarmi – rozvod vody – hydranty
  • SO-06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže
  • SO-07.1 Splašková kanalizácia gravitačná
  • SO-07.2 Čerpacia stanica a prípojka tlakovej kanalizácie (výtlak)
  • SO-08 Vodovod

v rámci stavby „IBV Pod Ráblom – Dvorníky + Technická infraštruktúra – I. etapa“ na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. ú. Dvorníky.

Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – “IBV Pod Ráblom + TI – 1. etapa” – úplné znenie (.pdf)

Prerušenie stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 24.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v obci Dvoríky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu stavebných objektov: SO D2-1.01. Bytový dom “2” – 22 b.j.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, vyzývame stavebníka na doplnenie podkladov a z uvedených dôvodov tunajší úrad stavebné konanie prerušuje.

Prerušenie stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j. – úplné znenie (.pdf)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 24.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v obci Dvoríky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu stavebných objektov: SO D2-1.01. Bytový dom “2” – 22 b.j.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – úplné znenie (.pdf)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – UNICO Building s.r.o (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné konanie – UNICO Building SK s.r.o.

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník: UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 134/2 , 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53 867 181, podal dňa 05.06.2023 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

  • SO-06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže
  • SO-07.1 Splašková kanalizácia gravitačná
  • SO-07.2 Čerpacia stanica a prípojka tlakovej kanalizácie (výtlak)
  • SO-08 Vodovod

v rámci stavby „IBV Pod Ráblom“ na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. ú. Dvorníky.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Pod Ráblom – 1. etapa”

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval v stavebnom konaní žiadosť spoločnosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník zo dňa 6.4. 2023 o vydanie stavebného   povolenia   na   časť   stavby   “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“ s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto: časť stavby: “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“  v rozsahu nasledovných stavebných objektov:

SO 03.1 Prekládka VN

SO 03.2 Trafostanica

SO 03.3 Rozvod NN

SO 03.4 Prekládka NN

SO 03.5 Elektromobilita – nabíjacie stanice

SO 04    Verejné osvetlenie

SO 05    Rozvod verejného rozhlasu  

SO 07.1 Kanalizačné prípojky

SO 08    Vodovodné prípojky

v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky  sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  povoľuje.

319/2023-MS – IBV Pod Ráblom – 1. etapa – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Pod Ráblom – 1. etapa”

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval v stavebnom konaní žiadosť spoločnosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník zo dňa 6.4. 2023 o vydanie stavebného   povolenia   na   časť   stavby   “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“ s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto: časť stavby: “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“  v rozsahu nasledovných stavebných objektov: SO B1-1.01 – SO B12-1.01 Radové rodinné domy, SO D3-1.01 Bytový dom „3“ – 22 b.j. v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky  sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje.

318/2023-MS – IBV Pod Ráblom 1. etapa – úplné znenie (.pdf)