Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval v stavebnom konaní žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 31.5.2021 o vydaní stavebného povolenia na stavbu: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky, Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 24.3.2021 pod č. 121/2021-MS (1085/2019-MS, 40/2020-MS).

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle §62 stavebného zákona a rozhodol takto: Dočasná stavba: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní povoľuje.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR – úplné znenie (.pdf)