Verejná vyhláška – Povolenie umiestnenia stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK”

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – rozhodnutie o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK”.

Verejná vyhláška – Povolenie umiestnenia stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK” (.pdf)

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa – Komunikácie

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3a ods. (4) Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 29.04.2024 a na základe výsledkov územného konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 21.05.2024, podľa §81 ods. (4) a § 82 ods. (1) stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parcelné čísla 4654, 4655, 4512/1, 4658, 4511/2, 4512/3-32 (podľa porealizačného zamerania vypracovaného Ľubomírom Krajčovičom a geometrického plánu č. 003/2024 vypracovaného Ing. Jaroslavom Režnákom) v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky užívanie časti stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa – SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodník.

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa – Komunikácie – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – IBV Pod Ráblom – I. etapa – viaceré objekty

Obec Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 29.04.2024 a na základe výsledkov ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 21.05.2024, podľa §81 ods. (4) a § 82 ods. (1) stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parcelné čísla 4652, 4651, 4658, 4659, 4512, 4511, 4510, 4509, 4509 a 4506 v obci Dvorníky, v katastrálnom území Dvorníky užívanie časti stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 03.3 Rozvod NN, SO 03.5 Elektromobilita, SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Rozvod verejného rozhlasu, SO 07.1 Kanalizačné prípojky, SO 08 Vodovodné prípojky.

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – IBV Pod Ráblom – I. etapa – viaceré objekty (.pdf)

Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky”

Obec Dvorniky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 13.2.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK, katastrálne územie Dvorníky a Bojničky.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 – VN rozvody, SO 02 – NN rozvody, PS 01 – Transformačná stanica.

Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – Komunikácie

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie na časť stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. Etapa: Komunikácie, spevnené plochy a chodníky  – na deň 21.05.202 o 11:00 hod.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – Komunikácie – úplné znenie VV (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – infraštruktúra

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie na časť stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. Etapa: Rozvod NN, Elektromobilita – nabíjacie stanice, Verejné osvetlenie, Rozvod verejného rozhlasu, Kanalizačné prípojky, Vodovodné prípojky – na deň 21.05.202 o 10:30 hod.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – infraštruktúra – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – stavebné povolenie na časť stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v rozsahu časti stavebného objektu SO D2-1.01 Bytový dom “2” – 22 b.j.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – stavebné povolenie na časť stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v rozsahu časti stavebného objektu SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodník.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Komunikácie (.pdf)

Verejná vyhláška – prerušenie kolaudačného konania – TA-Dvorníky

Dňa 7.2.2024 podala na tunajší stavebný úrad Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou M-STAV Servis s.r.o., Coburgova 82, Trnava návrh na užívanie stavby: TA-Dvorníky, VKN, TS 0028-009, TS NNK v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky, vybudovanej na základe stavebného povolenia vydaného obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove pod č. 66/2022-MS (945/2021 – MS)  zo dňa 1.4.2022.

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrh vyzývame Vás, aby ste v lehote do 31.5.2024 návrh doplnili o:

  • súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava
  • doklad o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností na dotknuté pozemky SR – Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, Bratislava
  • prvú úradnú skúšku vyhradeného technického zariadenia

Verejná vyhláška – prerušenie kolaudačného konania – TA-Dvorníky – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania – Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 Bratislava v zastúpení M-STAV Servis s.r.o., Coburgova 82, Trnava, podali dňa 24.1.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby: TA-Dvorníky, VKN, TS 0028-009, TS, NNK v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky. Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanoveniami §80 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorčích predpisov nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 7.3.2024 (t.j. vo štvrtok) o 9.00 hod. so zrazom: Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, Hlohovec.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania – Západoslovenská distribučná, a.s. (.pdf)