Zrušenie veterinárnych opatrení pri výskyte vtáčej chrípky – 31.01.2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava príslušná podľa §8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zrušuje veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. sp. 153/2021-500 dňa 30.12.2021 RVPS Trnava v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove hydiny p. Františka Hromeka, Mladý háj 3, 920 01 Hlohovec.

Odôvodnenie: Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat v ohnisku, ochrannom pásme a pásme dohľadu boli splnené v predpísanom časovom období sledovania u drobnochovateľov hydiny a vtáctva a nebol zaznamenaný ďalší výskyt Aviárnej influenzy.

Zrušenie veterinárnych opatrení – 31.01.2022 – úplné znenie (.pdf)