Výzva IROP-CLLD-R045-511-001 AKTUALIZÁCIA Č.1

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie Poniklec-Váh vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácii

Kód výzvy: IROP-CLLD-R045-511-001

Dátum vyhlásenia: 27.11.2019

Dátum ukončenia desiateho kola:  31.03. 2022

Oznámenie:
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 nastala zmena loga v dokumentoch – logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_IROP_CLLD_R045_511_001_aktualizacia_c.1

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

Výzva IROP-CLLD-R045-511-001

Vyzva_IROP_CLLD_R045_511_001_aktualizacia_.c.1.SZ

Vyzva_IROP_CLLD_R045_511_001_aktualizacia_c.1_BSZ

Prílohy Výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

01_Priloha_Vyzvy-Formular_ZoPr_R045_511_001_akt..c.1_BSZ

01_Priloha_Vyzvy-Formular_ZoPr_R045_511_001_akt_.c.1_SZ

02_Priloha_Vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_BSZ

02_Priloha_Vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_SZ

03_Priloha_Vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_BSZ

03_Priloha_Vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_SZ

04_Priloha_Vyzvy-Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_R045_511_001

Prílohy Žiadosti o Príspevok Výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti

Priloha_02_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti

Príloha_03_ZoPr-Test podniku v tazkost_v_1.1

Priloha_03a_ZoPr- Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_03b_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_aktulaziacia_c.1_BSZ

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_aktulaziacia_c.1_SZ

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_aktualizacia_.c.1_BSZ

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_aktualizacia_.c.1_SZ

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza_aktualizacia_.c.1_BSZ

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza_aktualizacia_.c.1_SZ

Priloha_08_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci

Podporná dokumentácia 

Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Vzor zmluvy o príspevok