Rozpočtové opatrenia – 07.03.2022

Obec Dvorníky zverejňuje Rozpočtové opatrenia, ktoré boli prerokované na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 v bode č. 6.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2022 a 3/2022 v prílohe uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2022 v prílohe uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022 , 5/2022 a 6/2022 v prílohe uznesenia.

RO 1/2022 PK (.pdf), Príloha RO 1/2022 Výdavky (.pdf), Príloha RO 1/2022 Príjmy (.pdf)
RO 2/2022 presuny (.pdf), Príloha RO 2/2022 Výdavky (.pdf),
RO 3/2022 PK (.pdf), Príloha RO 3/2022 Príjmy (.pdf), Príloha RO 3/2022 Výdavky ZŠ (.pdf)
RO 4/2022 (.pdf)
RO 5/2022 (.pdf)
RO 6/2022 (.pdf)