Rozhodnutie – Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projekt JPÚ – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Výrok

podľa §13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov schvaľuje Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, vypracovaný z iných dôvodov ako je hospodárenie na pôde § 2 ods. 1 písm. h zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon 330/1990 Zb.) ktorého zhotoviteľom je VRLÁK-PPÚ, s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Rozhodnutie – Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projekt JPÚ – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)