Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania č. 2/2021

Obec Dvorníky zverejňuje dodatok č. 1 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania č. 2/2021, ktorým sa stanovuje hodnota stravovacej poukážky a výška finančného príspevku na stravovanie, platných od 1.4.2022.

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2021 – úplné znenie (.pdf)