Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 09.05.2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 09.05.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Rozpočtové opatrenia 2022.
 6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 08. 03. 2022 – 10. 05. 2022.
 7. Žiadosť UNICO Invest SK s. r. o. o povolenie reklamnej plochy .
 8. Žiadosť UNICO Invest SK s. r. o. o vydanie záväzného stanoviska k územnému konaniu (vodovod, kanalizácia, napojenie na obecnú komunikáciu).
 9. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 535/27 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 52 m².
 10. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 535/26 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 62 m².
 11. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 535/23 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 76 m².
 12. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č.1818/133 záhrada o výmere 627 m².
 13. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č.545/11 ostatná plocha o výmere 115 m².
 14. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č.535/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m².
 15. Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.545/10 ostatná plocha o výmere 76 m² pre p. Lackoviča a manž.
 16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 635/5.
 17. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 350 a pozemku parc. č. 542/1
 18. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/34.
 19. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 535/1.
 20. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 206/3.
 21. Schválenie otváracích hodín Kaderníctvo Melissa, Dvorníky 1
 22. Návrh riešení pre f. NETcon na vybudovaní optickej dátovej siete a kamerového systému.
 23. Rôzne.
 24. Pripomienky a návrhy poslancov.
 25. Návrh uznesenia.
 26. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 5.: RO 7/2022 (.doc), Príloha k RO 7/2022 – Výdavky (.pdf), Príloha k RO 7/2022 – Príjmy (.pdf), RO 8/2022 (.doc), Príloha k RO 8/2022 – Príjmy (.pdf), RO 9/2022 (.doc), Príloha RO 9/2022 – Výdavky (.pdf), RO 10/2022 (.doc), RO 11/2022 (.doc), RO 12/2022 (.doc)
Bod 6.: Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti od 08.03.2022 -10. 05.2022 (.pdf)
Bod 7.: Žiadosť o povolenie reklamnej plochy (.pdf), Návrh uznesenia k žiadosti o schválenie reklamnej plochy (.docx)
Bod 8.: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k územnému konaniu (.pdf), Návrh na uznesenie – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (.docx)
Bod 9. – 15.: Zámery na odpredaj pozemkov – návrhy uznesení (.docx),
Bod 16: Žiadosť o kúpu obecného majetku – René Suchoň (.pdf), Návrh na uznesenie – René Suchoň (.docx)
Bod 17: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Jozef Kozák a manželka (.pdf), Návrh na uznesenie – Jozef Kozák a manželka (.docx)
Bod 18: Žiadosť o odpredaj časti pozemku – František Šipkovský a manželka (.pdf), Návrh na uznesenie – František Šipkovský a manželka (.docx)
Bod 19: Žiadosť o predaj pozemku – Miroslav Bohovič (.pdf), Návrh na uznesenie – Miroslav Bohovič (.docx)
Bod 20: Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Dvorníky – Mário Lütmerding (.pdf), Návrh na uznesenie – Mário Lütmerding (.docx)
Bod 21.: Žiadosť – Kaderníctvo Melissa (.pdf), Návrh na uznesenie – Žiadosť o schválenie otváracích hodín – kaderníctvo Melissa (.docx)
Bod 23.: Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dobrovoľná požiarna ochrana SR (.pdf), Návrh na uznesenie – Dobrovoľná požiarna ochrana (.docx)