Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Tatiana Lešková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa §7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 09.05.2022 trvalý pobyt občana Tatiana Lešková, narodená 07.08.1975.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Lešková Tatiana – oznámenie o zrušení trvalého pobytu (.pdf)