Rozpočtové opatrenia – 22.06.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 22.6.2022 prerokovalo na svojom zasadnutí v bode rokovania č.7 rozpočtové opatrenia obce č. 13/2022 a 14/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 45/3/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie.

RO 13/2022 a RO 14/2022 (.pdf)