Schválenie vykonania projektu JPÚ, lokalita Pod Ráblom

Obec Dvorníky zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru ako vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom.

Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Pod Ráblom (.pdf)
Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Pod Ráblom – príloha (.pdf)