Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti a chovateľov

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zverejňuje odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovov ošípaných:

 1. ošípané držať v uzatvorených priestoroch,
 2. nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané,
 3. zákaz skrmovania kuchynských odpadov,
 4. zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri,
 5. premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných),
 6. vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy vrátane registrovaných fariem “D” (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
 7. vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami z diviačieho mäsa,
 8. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu (priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov (komerčné chovy),
 9. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov, prezliekanie, dezinfekcia, používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných (nekomerčné chovy),
 10. skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
 11. skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
 12. viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané,
 13. mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený “Plán ochrany chovu pred zavlečením AMO” (komerčné chovy),
 14. vykonávať pravidelnú dezinfekciu dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov,
 15. nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad (nekomerčné chovy),
 16. dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej,
 17. bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi resp. príslušnej RVPS,
 18. na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú pravidelne aktualizované informácie verejnosti prístupné – rubrika: aktuálne informácie AMO.