Rozpočtové opatrenia – 06.03.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 6.3.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 1-6/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 9/1/2023

1. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  1/2023 a 3/2023  v prílohe uznesenia.

2.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtových  opatreniach  č.  2/2023, 5/2023 a 6/2023 v prílohe uznesenia.

3.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno b) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtovom opatrení č.  4/2023 v prílohe uznesenia.

RO 1/2023 (.pdf)
RO 2/2023 (.pdf)
RO 3/2023 (.pdf)
RO 4/2023 (.pdf)
RO 5/2023 (.pdf)
RO 6/2023 (.pdf)