Rozpočtové opatrenia 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 6.3.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 29-34/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 8/1/2023

1.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  29/2022, č.30/2022, č.31/2022  a 34/2022 v prílohe uznesenia.

2.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce predložené  v rozpočtových  opatreniach  č.  32/2022 v prílohe uznesenia.

3.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmeno b) § 14  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu vykonané starostom  obce uvedené v rozpočtovom opatrení č.  33/2022 v prílohe uznesenia.

RO 29/2022 (.pdf)
RO 30/2022 (.pdf)
RO 31/2022 (.pdf)
RO 32/2022 (.pdf)
RO 33/2022 (.pdf)
RO 34/2022 (.pdf)