Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023. Výkon kontrolnej činnosť na 2. polrok 2023

  • Kontrola pokladne, pokladničnej knihy, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za 1. polrok 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch a ZŠ s MŠ Dvorníky podľa zákona č. 431/2022 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov.
  • Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov pri pokladničných dokladoch za 1. polrok 2023 na Obecnom úrade a ZŠ s MŠ Dvorníky.
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022.
  • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2024 – 2026.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024.

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky :

  • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Vyvesené na úradnej tabuli, webovom sídle obce a centrálnej úradnej elektronickej tabuli: 11. 05. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2023 (.pdf)