Rozpočtové opatrenia – 06.06.2023

Komisia ekonomická po prerokovaní dňa 27.4.2023 odporúča predložiť materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Dvorníky v uvedenom znení, ďalej odporúča OZ v Dvorníkoch
1.zobrať na vedomie zmeny rozpočtu obce uvedené v Rozpočtových opatreniach č. 7/2023, 8/2023 a 9/2023
2. schváliť navrhované úpravy rozpočtu obce uvedené v Rozpočtových opatreniach č.10/2023 a 11/2023

A: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými opatreniami č. 7/2023 a 8/2023 v prílohe uznesenia.

B: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce predložených v rozpočtovom opatrení č. 9/2023 v prílohe uznesenia.

C: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových opatreniach č. 10/2023 a 11/ 2023 v prílohe uznesenia.

Návrh uznesenia 06.06.2023 (.pdf)
RO 7/2023 (.pdf)
RO 8/2023 (.pdf)
RO 9/2023 (.pdf)
RO 10/2023 (.pdf)
RO 11/2023 (.pdf)