Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Pod Ráblom – 1. etapa”

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v  Leopoldove,  ako  príslušný  stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov a § 3a ods. (4) Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení  neskorších predpisov /ďalej cestný zákon/ a podľa § 2 Zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce prerokoval v stavebnom konaní žiadosť spoločnosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník zo dňa 6.4. 2023 o vydanie stavebného   povolenia   na   časť   stavby   “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“  s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto: časť stavby: „IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“ v rozsahu stavebného objektu: SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodník v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky  sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje.

317/2023-MS IBV Pod Ráblom – 1. etapa – úplné znenie (.pdf)