Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 17.07.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 17. júla 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
  5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2023 – 2027 s platnosťou do r. 2030.
  6. Rôzne.
  7. Pripomienky a návrhy poslancov.
  8. Návrh uznesenia.
  9. Záver.