Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.08.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 14. augusta 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2022.
 6. Monitorovacia správa k 30. 06. 2023.
 7. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a žiaka v školskom zariadení.
 8. Rozpočtové opatrenia č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/2023
 9. Schválenie zámeru na prenájom priestorov lekárne v Dvorníkoch.
 10. Schválenie zámeru na predaj pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/29 a 535/30 – P. Polaček a manž.
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 537/102 – M. Nosický.
 13. Prísediaci pre Okresný súd Trnava.
 14. Rôzne.
 15. Pripomienky a návrhy poslancov.
 16. Návrh uznesenia.
 17. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa audítora ku KÚZ a KVS za rok 2022 (.pdf)
Bod 06:
Monitorovacia správa (.doc)
Bod 07:
Návrh VZN č. 1/2023 (.docx)
Bod 08:
RO 12/2023 (.doc), Príloha RO 12/2023 (.pdf), RO 13/2023 (.doc), RO 14/2023 (.doc), Príloha RO 14/2023 – príjmy (.pdf), Príloha RO 14/2023 – výdavky (.pdf), RO 15/2023 (.doc), RO 16/2023 (.doc), RO 17/2023 (.doc), RO 18/2023 (.doc), RO 19/2023 (.doc), RO 20/2023 (.doc)
Bod 09:
Návrh na uznesenie – prenájom priestorov lekárne (.docx)
Bod 10:
Nový zámer – p. Bojnanský (.docx)
Bod 11:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Nosický (.pdf)Návrh na uznesenie – p. Nosický (.docx)
Bod 12:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Poláček (.pdf), Návrh na uznesenie – p. Poláček (.docx)
Bod 13:
 List Okresného súdu Trnava (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx), Prílohy k voľbe prísediaceho (.pdf)