Zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov. 

  1. Obec Dvorníky navrhuje prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove súp. č. 6, na pozemku parcela č. 537/2, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, jedná sa o priestory bývalej lekárne rozšírené o priestory bývalej kozmetiky o výmere 96 m².
  2. Doba prenájmu bude na dobu určitú 5 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia nájmu, za podmienky, že nájomca bude udržiavať prenajaté  priestory na vlastné náklady.
  3. Minimálne mesačné nájomné je 3,88 €/m² + prevádzkové náklady (elektrika, plyn, vodné a stočné, poplatok za komunálny odpad)
  4. Účelom prenájmu je zriadenie lekárne v obci Dvorníky.
  5. Prípadní záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 14.9.2023 do 12,00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Zámer prenájmu nebytových priestorov – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 19.9.2023 o 15.00 hod. ekonomickou komisiou. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
  6. Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
  7. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov (.pdf)