Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Bojnanský

Obec Dvorníky v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Dvorníky č.45/4/2023 zo dňa 14. 08. 2023 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce: 

  • parcely parc. č. KN-C 1818/133, o výmere 627 m2, druh pozemku: záhrada, zapísanej na liste vlastníctva č. 1800, k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, vedenej Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor

pre

  • kupujúceho Romana Bojnanského, 920 56 Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“), za kúpnu cenu 21.000 €. spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa  spočíva v skutočnosti, že žiadateľ pozemok, ktorý bol doteraz zanedbaný a nevyužitý, vyčistil od nelegálnej skládky odpadu a vykosil pozemok od náletových drevín,  svojou pravidelnou údržbou a starostlivosťou zamedzuje vzniku nelegálnych skládok odpadu,  obec Dvorníky uvedený pozemok doteraz nijakým spôsobom nevyužívala ani nemá v pláne ho využívať na výsadbu zelene a ani iným spôsobom.

Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Bojnanský (.pdf)