Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

 • odpredaj parcely č. 535/29 zastavaná plocha vo výmere 29 m² a parcely č. 535/30 zastavaná plocha vo výmere 16 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky.

b) Spôsob:

 • v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10.

c) Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 251/2023 vo výške 594,90 €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu,
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci,
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu,
 2. presné vymedzenie pozemku, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov),
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 29. 11. 2023 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. č. 535/29 a 535/30 neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 30. 11. 2023,
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky,
 • bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30 (.pdf)