Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11. odst. 2 písm. h) zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku

a) Predmet:

  • Predávajúci je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosti – pozemku registra KNC parc. č. 4657 o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaného na  liste vlastníctva č. 3942.

b) Spôsob:

  • Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú
  • h) ak prevod majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie verejných rozvodov – elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy,

c) Cena:

  • predajná cena pozemku je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 50/2023 zo dňa 02. 11. 2023 na 22,66 €/m², celková predajná cena pozemku je vo výške 1.070,00 €.

d) Kupujúci:

  • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, Zastúpená: Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, Jaroslav Klimaj – expert riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, IČO: 36 361 518, IČ DPH: SK2022189048, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657 (.pdf)