Verejná vyhláška – stavebné konanie – UNICO Building SK s.r.o.

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník: UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 134/2 , 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53 867 181, podal dňa 05.06.2023 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

  • SO-06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže
  • SO-07.1 Splašková kanalizácia gravitačná
  • SO-07.2 Čerpacia stanica a prípojka tlakovej kanalizácie (výtlak)
  • SO-08 Vodovod

v rámci stavby „IBV Pod Ráblom“ na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. ú. Dvorníky.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – úplné znenie (.pdf)