Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na roky 2024 – 2026

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 08.12.2022. Pripomienky je možné zasielať písomne, mailom, alebo uviesť do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Príjmy (.pdf)
Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Výdavky (.pdf)