Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024.

Výkon kontrolnej činnosť na 1. polrok 2024

  • Kontrola nápravy zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly.
  • Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000,00 eur za rok 2023 v zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
  • Kontrola odmeňovania zamestnancov ZŠ s MŠ Dvorníky.
  • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2023.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2023.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

Ostatné kontroly v 1. polroku 2024:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2024:

  1. Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  2. Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.