Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – “IBV Pod Ráblom + TI – 1. etapa”

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi: UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53 867 181 podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona: povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

  • SO-02 Ochrana pred požiarmi – rozvod vody – hydranty
  • SO-06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže
  • SO-07.1 Splašková kanalizácia gravitačná
  • SO-07.2 Čerpacia stanica a prípojka tlakovej kanalizácie (výtlak)
  • SO-08 Vodovod

v rámci stavby „IBV Pod Ráblom – Dvorníky + Technická infraštruktúra – I. etapa“ na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. ú. Dvorníky.

Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – “IBV Pod Ráblom + TI – 1. etapa” – úplné znenie (.pdf)