Zverejnenie podanej žiadosti o stavebné povolenie – UNICO Building SK s.r.o.

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 31.1. 2024 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ na pozemku parcelné číslo 4510/1 v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu časti stavebného objektu SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky.

Obec Dvorníky, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58a ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov zverejňuje kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Právoplatné rozhodnutie č. OU-HC-OSZP-2022/000707, zo dňa 28.7. 2022 vydané Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie je prístupné na webovom sídle MŽP SR, http://www.enviroportal.sk. Kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Žiadosť o stavebné povolenie – UNICO Building SK s.r.o. (.pdf)
Zverejnenie podanej žiadosti o stavebné povolenie – UNICO Building SK s.r.o. (.pdf)