Verejná vyhláška – stavebné konanie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j.

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2 Bratislava podal dňa 24.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu stavebných objektov: SO D2-1.01 Bytový dom “2” – 22 b.j.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – 22 b.j. – úplné znenie (.pdf)