Rozpočtové opatrenia – 13.03.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.3.2024 prerokovalo   na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce  uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 1-5/2024 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 4/1/2024

1: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  1/2024 a 2/2024.

2: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  3/2024 v prílohe uznesenia.

3: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  4/2024 a 5/2024 v prílohe uznesenia.

RO 1/2024 (.pdf)
RO 2/2024 (.pdf)
RO 3_2024 (.pdf)
RO 4/2024 (.pdf)
RO 5/2024 (.pdf)