Rozpočtové opatrenia 2023 – 13.03.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.3.2024 sa oboznámilo  na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , vykonané v decembri 2023 , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 37-41/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č.3/1/2023

  1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  37/2023, 38/2023, 39/2023 a 41/2023 v prílohe uznesenia .
  2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  40/2023 v prílohe uznesenia .

RO 37/2023 (.pdf)
RO 38/2023 (.pdf)
RO 39/2023 (.pdf)
RO 40/2023 (.pdf)
RO 41/2023 (.pdf)