Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Miroslav Nosický a Mgr. Andrea Nosická

Obec Dvorníky v súlade s § 9a ods. 15 písm.  f) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Dvorníky č. 47/4/2023 zo dňa 14. augusta 2023 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

  • parcely parc. č. KN-C 537/8, o výmere 99 m², druh pozemku: zastavaná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1800, k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, vedenej Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor pre
  • kupujúceho Miroslav Nosický, Nosický, nar. 16.05.1982, r. č. 820516/7388 trvale bytom Dvorníky 255, 920 56 Dvorníky
  • a manželka Mgr. Andrea Nosická, Polievková, nar. 21.05.1984, r.č. 845521/7386 trvale bytom Dvorníky 255, 920 56  Dvorníky (ďalej len „žiadatelia“),

za predajnú cenu , ktorá je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 3/2024 zo dňa 22.01.2024 na  14,82 Eur/m². Celková predajná cena je 1.470,– Eur (slovom Jedentisícštyristosedemdesiat Eur. Poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku a všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.

spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č.  138/1991    Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 15 písmena f)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) sa po uplynutí lehoty zverejnenia zámeru a všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce  uznesením obecného zastupiteľstva schváli trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods.15 písm. f) zákona o majetku obcí sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade zo Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11 odst. 2 písm. d) zabezpečenie prístupovej cesty k stavebnému objektu.

Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce – Miroslav Nosický a Mgr. Andrea Nosická (.pdf)