Verejná vyhláška – prerušenie kolaudačného konania – TA-Dvorníky

Dňa 7.2.2024 podala na tunajší stavebný úrad Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou M-STAV Servis s.r.o., Coburgova 82, Trnava návrh na užívanie stavby: TA-Dvorníky, VKN, TS 0028-009, TS NNK v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky, vybudovanej na základe stavebného povolenia vydaného obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove pod č. 66/2022-MS (945/2021 – MS)  zo dňa 1.4.2022.

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrh vyzývame Vás, aby ste v lehote do 31.5.2024 návrh doplnili o:

  • súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava
  • doklad o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností na dotknuté pozemky SR – Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, Bratislava
  • prvú úradnú skúšku vyhradeného technického zariadenia

Verejná vyhláška – prerušenie kolaudačného konania – TA-Dvorníky – úplné znenie (.pdf)