Výzva na jarnú deratizáciu 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len “RÚVZ so sídlom v Trnave”) ako príslušný orgán podľa§ 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z. z.”) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa §52 a §53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 02.04.2024 do 10.05.2024.

Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Trnave vyzýva:

  1. Mestá a obce v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, ktoré sú ako právnické osoby podľa §52 ods 1 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce.
  2. Informovať podnikateľské subjekty a občanov vyhlásením deratizácie v miestnych tlačových, rozhlasových a televíznych médiách, v dostatočnom časovom predstihu
  3. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
  4. Fyzické osoby – občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovaní hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 3.
  5. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Výzva na jarnú deratizáciu 2024 – úplné znenie (.pdf)