Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky”

Obec Dvorniky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 13.2.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK, katastrálne územie Dvorníky a Bojničky.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 – VN rozvody, SO 02 – NN rozvody, PS 01 – Transformačná stanica.

Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)