Zámer na prenájom nebytových priestorov – Kozmetika

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 4 písm. b). zverejňuje zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov.

  1. Obec Dvorníky navrhuje prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove súp. č. 6, na pozemku parcela č. 537/2, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, jedná sa o priestory bývalej kozmetiky o výmere 28,23 m².
  2. Spôsob prenájmu: priamy prenájom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 7 písm. b).
  3. Doba prenájmu bude na dobu určitú 5 rokov.
  4. Minimálne mesačné nájomné je 3,88 €/m² + prevádzkové náklady (elektrika, plyn, vodné a stočné, poplatok za komunálny odpad)
  5. Účelom prenájmu sú služby občanom (masér, kozmetika, pedikúra…) v obci Dvorníky.
  6. Prípadní záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 19.8. 2024 do 12,00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Prenájom nebytových priestorov – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26. 08. 2024 na rokovaní Obecného zastupiteľstva Dvorníky. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
  7. Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
  8. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.