Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely KN 545/4 a KN 538/32

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

Odpredaj parcely č. KN č. 545/4 – zastavaná plocha vo výmere 91 m² a novovzniknutej parcely KN č. 538/32 – zastavaná plocha vo výmere 95 m², zameraných Geometrickým plánom č. 7 – 5/2023, vypracovaným dňa 1. 6. 2023, overeným Okresným úradom Hlohovec, Ing. Minarechovou, dňa 20. 6. 2023 pod číslom G 1 222/2023 na oddelenie pozemkov z pôvodných pozemkov parc. č. 538/1 a 545/4, ktoré sú zapísané na LV č. 1800, k. ú. Dvorníky.

b) Spôsob:

Prevod majetku priamym predajom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl. 10.

Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 13/2024 minimálne 6.800,– €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci.

Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu.
 2. presné vymedzenie, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov)
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 19.8.2024 do 12.00 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. číslo 538/32 a 545/4 – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26.8.2024 na zasadnutí OZ Dvorníky.
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky, informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel.č.0905/251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.