Zámer na zámenu majetku obce – Peter Gulaša a Andrea Gulašová

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11 zverejňuje zámer obce Dvorníky zameniť:

majetok obce Dvorníky (účastník zámeny majetku č. 2) nachádzajúci sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaná na LV č. 1800, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 249/3, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha.

s majetkom

majetok, ktorej vlastníkom sú Peter Gulaša, rod. Gulaša, a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová (účastníci zámeny majetku č. 1) nachádzajúci sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaná na LV č. 2659, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 1809/33, o výmere 90 m², druh pozemku: Ostatná plocha, v podiele 1/1.

Spôsob prevodu majetku: zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11, ods. 2 písm. d) zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty a účelnejšie využitie pozemkov pre potreby obce.

Účastníci zámeny majetku:

1. Peter Gulaša, rod.Gulaša, bytom Dvorníky 8, 920 56 Dvorníky, spoluvlastnícky podiel 1/1 a
Andrea Gulašová, rod. Bukovanová, bytom Hollého 53/2, 920 01 Hlohovec, spoluvlastnícky podiel 1/1

2. Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky

Predmet zámeny:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec zapísaná na LV č. 2659, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 1809/33, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha, podľa GP vypracovaného na oddelenie pozemkov p. č. 249/3 a p. č. 1809/33 a úradne overený Ing. M. Minarechová č. G1 97/2024 zo dňa 15. 03. 2024, ktorej vlastníkom je Peter Gulaša, rod. Gulaša, nar. 09. 06. 1971, r. č 710609/6778, bytom Dvorníky 8, 920 56 a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová, nar. 25. 08. 1971, r. č. 715825/7315, bytom Hollého 53/2, 920 56 Hlohovec, spoluvlastnícky podiel 1/1

sa zamení s

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec zapísaná na LV č. 1800, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 249/3, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha, podľa GP vypracovaného na oddelenie pozemkov p. č. 1809/33 a p. č. 249/3 a úradne
Overený Ing. M. Minarechová č. G1 97/2024 zo dňa 15. 03.2024, ktorej vlastníkom je Obec Dvorníky.

Zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bezodplatne. Náklady súvisiace s prevodom majetku hradí účastníci zámenu majetku č. 1 – Gulaša Peter rod. Gulaša, a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová

Spôsob prevodu majetku: zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11, ods. 2 písm. d) zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty a účelnejšie využitie pozemkov pre potreby obce. Prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že Zámenou pozemkov sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku t. j. uvedený pozemok obce sa nachádza pri rodinnom dome, ktorého vlastníci sú Zamieňajúci č. 1. Zámenou zabezpečí prístupovú cestu pre stavebné objekty a pozemky. Zároveň osobitný zreteľ Zamieňajúceho č. 2 je využiteľnosť nadobudnutého pozemku pri jednoduchých pozemkových úpravách v obci sa zvýši jeho hodnota a využiteľnosť pre potreby obce.