Rozpočtové opatrenia – 05.06.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 5.6.2024 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce uvedených v rozpočtových opatreniach č. 6-10/2024 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 22/2/2024

  1. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 6/2024 v prílohe uznesenia.
  2. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v zmysle uznesenia OZ č. 4/2012 B/4 zo dňa 29.10.2012 berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 7/2024 v prílohe uznesenia.
  3. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 8/2024 v prílohe uznesenia.
  4. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 9/2024 v prílohe uznesenia.
  5. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 10/2024 v prílohe uznesenia.

RO 6/2024 (.pdf), RO 7/2024 (.pdf), RO 8/2024 (.pdf), RO 9/2024 (.pdf), RO 10/2024 (.pdf)