web analytics

Odpadové hospodárstvo

Prevádzkové hodiny zberného dvora Dvorníky

Zimné obdobie: Október – Marec

Streda 15:00 hod. – 17:00 hod.,  Sobota 12:00 hod. – 16:00 hod.

Letné obdobie: Apríl – September

Streda 15:00 hod. – 18:00 hod., Sobota 12:00 hod. – 16:00 hod.

Obec Dvorníky – zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2024

  Komunálny odpad Plasty, kovy a tetrapaky Papier Sklo
Január 09.01., 23.01. 05.01. 11.01. 2. týždeň
Február 06.02., 20.02. 02.02. 08.02. 6. týždeň
Marec 05.03., 19.03. 01.03., 29.03. 07.03. 10. týždeň
Apríl 02.04., 16.04., 30.04. 26.04. 04.04. 14. týždeň
Máj 14.05., 28.05. 24.05. 02.05. 18. a 22. týždeň
Jún 11.06., 25.06. 21.06. 13.06. 26. týždeň
Júl 09.07., 23.07. 19.07. 11.07. 30. týždeň
August 06.08., 20.08. 16.08. 08.08. 34. týždeň
September 03.09., 17.09. 13.09. 05.09. 38. týždeň
Október 01.10., 15.10., 29.10. 11.10. 03.10. 42. týždeň
November 12.11., 26.11. 08.11. 14.11. 46. týždeň
December 10.12., 24.12. 06.12. 26.12. 50. týždeň

Obec Dvorníky – časť Borody – zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2024

  Komunálny odpad Plasty, kovy a tetrapaky Papier Sklo
Január 02.01., 15.01., 29.01. 18.01. 25.01. 2. týždeň
Február 12.02., 26.02. 15.02. 22.02. 6. týždeň
Marec 11.03., 25.03. 14.03. 21.03. 10. týždeň
Apríl 08.04., 22.04., 11.04. 18.04. 14. týždeň
Máj 06.05., 20.05., 09.05. 16.05. 18. a 22. týždeň
Jún 03.06., 17.06., 06.06. 27.06. 26. týždeň
Júl 01.07, 15.07., 29.07, 04.07. 25.07. 30. týždeň
August 12.08., 26.08., 01.08., 29.08. 22.08. 34. týždeň
September 09.09., 23.09., 26.09. 19.09. 38. týždeň
Október 07.10., 21.10., 24.10. 17.10. 42. týždeň
November 04.11., 18.11., 21.11. 14.11. 46. týždeň
December 02.12., 16.12., 30.12. 19.12. 12.12. 50. týždeň

Základné informácie o nakladaní s odpadmi v obci Dvorníky

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

46,35%

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

18,00

Sadzba za uskladnenie 1 tony KO na skládke od 01.03.2023 do 28.02.2024

Program odpadového hospodárstva

Obec Dvorníky zverejňuje Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020. Záväzná časť PHO obce Dvorníky je strategickým dokumentom určujúcim smerovanie odpadového hospodárstva obce Dvorníky na obdobie rokov 2016 až 2020. Do záväznej časti POH sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva a je vypracovaná a členená v súlade s POH SR, POH Trnavského kraja a ustanovením § 10 ods. 4 zákona o odpadoch.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Certifikát za vytriedený odpad za rok 2020

Obec Dvorníky zverejňuje Certifikát spoločnosti Natur-Pack, a.s., ktorý obec Dvorníky získala za triedene odpadu v roku 2020. Obec zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle §81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov obec v spolupráci s OZV Natur-Pack, a.s., prispela k zlepšeniu životného prostredia 87 342 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 42,69 kg na obyvateľa.

Vybrané druhy odpadov vytriedených v roku 2019

352,84t

Zmesový komunálny odpad

20,00t

Plasty

29,04t

Sklo

15,76t

Papier a lepenka

4,67t

VKM

Zdroj: Výkaz “Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním – rok 2019”

Ako separovať odpady v obci Dvorníky?

POZOR! Od 01.01.2023 sa plasty, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a kovy zberajú v spoločnom 120l transparentnom (priesvitnom) vreci priamo spred domu.

Obec Dvorníky zverejňuje pokyny, ako separovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu. Cieľom všetkých občanov by malo byť zabezpečenie čo možno najväčšej miery separácie odpadu. Zberné autá sú prispôsobené tak, aby odviezli každú komoditu zvlášť a každý vytriedený odpad sa tak dostane na triediacu linku. Prosíme predo o dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

KOMUNÁLNY ODPAD

Zberá sa prostredníctvom 120 l a 1100 l nádob.

PATRÍ SEM: 

 • neseparovateľný komunálny odpad
 • znečistený komunálny odpad

NEPATRÍ SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier
 • sklo
 • tetrapaky
 • kovy
 • zelený odpad
 • nebezpečný odpad

PLASTY

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov. Zberajú sa prostredníctvom spoločného 120 l transparentného vreca a 240 l nádob.

Žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, odpadová spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

PATRÍ SEM:

 • stlačené PET fľaše
 • igelitové tašky
 • plastové poháre
 • plastové fólie
 • penový polystyrén (v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

NEPATRÍ SEM :

 • TETRA PACKY
 • plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov

PAPIER

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky. Zberá sa prostredníctvom 110 l vriec modrej farby a 1100l nádob modrej farby

PATRÍ SEM:

 • noviny
 • časopisy
 • katalógy
 • prospekty
 • reklamné letáky
 • telefónne zoznamy
 • zošity, knihy
 • papierové tašky, vrecká
 • poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

NEPATRÍ SEM:

 • asfaltový a dechtový papier
 • mokrý, mastný a znečistený papier
 • hygienické potreby
 • škatuľky od cigariet
 • škatule od mlieka, džúsov a iných nápojov tzv. tetrapaky

SKLO

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby

PATRÍ SEM:

 • čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky
 • sklenené črepy
 • poháre
 • farebné sklo
 • zelené sklo
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky

NEPATRÍ SEM:

 • plexisklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY (VKM)

Určené pre tetrapaky

PATRÍ SEM:

 • škatule od mileka, džúsov, nápojov

NEPATRÍ SEM:

 • znečistený obal z obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka