web analytics

Odpadové hospodárstvo

Prevádzkové hodiny zberného dvora Dvorníky

Zimné obdobie: Október – Marec

Streda 15:00 hod. – 17:00 hod.,  Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

Letné obdobie: Apríl – September

Streda 15:00 hod. – 18:00 hod., Piatok 16:00 hod. – 18:00 hod., Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

V súvislosti s prijatými opatreniami na zabránenie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 je zberný dvor odo dňa 17.03.2020 až do odvolania zatvorený.

Obec Dvorníky – zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2020

  Komunálny odpad Plasty Kovy a tetrapaky Papier Sklo
Január 14.01., 28.01. 10.01. 14.01. 3. týždeň 3. týždeň
Február 11.02., 25.02. 07.02. 7. týždeň 7. týždeň
Marec 10.03.. 24.03. 06.03. 10.03. 11. týždeň 11. týždeň
Apríl 07.04., 21.04. 03.04. 15. týždeň 15. týždeň
Máj 05.05., 19.05. 01.05, 29.05. 12.05. 19. týždeň 19. týždeň
Jún 02.06., 16.06., 30.06., 26.06. 09.06. 23. a 26. týždeň 25. týždeň
Júl 14.07., 28.07. 24.07. 07.07. 31. týždeň 29. týždeň
August 11.08., 25.08. 21.08. 04.08. 35. týždeň 33. týždeň
September 08.09., 22.09. 18.09. 01.09. 39. týždeň 37. týždeň
Október 06.10., 20.10. 16.10. 43. týždeň 43. týždeň
November 03.11., 17.11. 13.11. 03.11. 48. týždeň 47. týždeň
December 01.12., 15.12, 29.12. 11.12. 51. týždeň 51. týždeň

Obec Dvorníky – časť Borody – zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2020

  Komunálny odpad Plasty Papier Sklo
Január 06.01., 20.01. 24.01. 3. týždeň 3. týždeň
Február 03.02., 17.02. 21.02. 7. týždeň 7. týždeň
Marec 02.03., 16.03., 30.03. 17.04. 11. týždeň 11. týždeň
Apríl 11.04., 27.04. 17.04. 15. týždeň 15. týždeň
Máj 11.05., 25.05. 15.05. 19. týždeň 19. týždeň
Jún 08.06., 22.06. 12.06. 23. a 26. týždeň 25. týždeň
Júl 06.07., 20.07. 10.07. 31. týždeň 29. týždeň
August 03.08., 17.08., 31.08. 07.08. 35. týždeň 33. týždeň
September 14.09., 28.09. 04.09. 39. týždeň 37. týždeň
Október 12.10., 26.10. 02.10., 30.10. 43. týždeň 43. týždeň
November 09.11., 23.11. 27.11. 48. týždeň 47. týždeň
December 07.12., 21.12. 23.12. 51. týždeň 51. týždeň

Základné informácie o nakladaní s odpadmi v obci Dvorníky

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

33,95%

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

13,00

Sadzba za uskladnenie 1 tony KO na skládke na rok 2020

Program odpadového hospodárstva

Obec Dvorníky zverejňuje Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020. Záväzná časť PHO obce Dvorníky je strategickým dokumentom určujúcim smerovanie odpadového hospodárstva obce Dvorníky na obdobie rokov 2016 až 2020. Do záväznej časti POH sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva a je vypracovaná a členená v súlade s POH SR, POH Trnavského kraja a ustanovením § 10 ods. 4 zákona o odpadoch.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Vybrané druhy odpadov vytriedených v roku 2019

352,84t

Zmesový komunálny odpad

20,00t

Plasty

29,04t

Sklo

15,76t

Papier a lepenka

4,67t

VKM

Zdroj: Výkaz “Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním – rok 2019”

Ako separovať odpady v obci Dvorníky?

Obec Dvorníky zverejňuje pokyny, ako separovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu. Cieľom všetkých občanov by malo byť zabezpečenie čo možno najväčšej miery separácie odpadu. Zberné autá sú prispôsobené tak, aby odviezli každú komoditu zvlášť a každý vytriedený odpad sa tak dostane na triediacu linku. Prosíme predo o dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

KOMUNÁLNY ODPAD

Zberá sa prostredníctvom 120 l a 1100 l nádob.

PATRÍ SEM: 

 • neseparovateľný komunálny odpad
 • znečistený komunálny odpad

NEPATRÍ SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier
 • sklo
 • tetrapaky
 • kovy
 • zelený odpad
 • nebezpečný odpad

PLASTY

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov. Zberajú sa prostredníctvom 110 l vriec a 1100 l nádob žltej farby.

Žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, odpadová spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

PATRÍ SEM:

 • stlačené PET fľaše
 • igelitové tašky
 • plastové poháre
 • plastové fólie
 • penový polystyrén (v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

NEPATRÍ SEM :

 • TETRA PACKY
 • plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov

PAPIER

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob modrej farby

PATRÍ SEM:

 • noviny
 • časopisy
 • katalógy
 • prospekty
 • reklamné letáky
 • telefónne zoznamy
 • zošity, knihy
 • papierové tašky, vrecká
 • poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

NEPATRÍ SEM:

 • asfaltový a dechtový papier
 • mokrý, mastný a znečistený papier
 • hygienické potreby
 • škatuľky od cigariet
 • škatule od mlieka, džúsov a iných nápojov tzv. tetrapaky

SKLO

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby

PATRÍ SEM:

 • čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky
 • sklenené črepy
 • poháre
 • farebné sklo
 • zelené sklo
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky

NEPATRÍ SEM:

 • plexisklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou
Copyright © Obec Dvorníky - Všetky práva vyhradené