Test

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPoznámka k zmluvePDF súbor zmluvy
ČSOB Poisťovňa, a. s. 29312.9.201612.9.201613.9.2016Poistná zmluva Biznis PlusPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov1 816,20 €293.pdf
EUROPEA group, spol. s r. o. 2984.8.20164.8.20165.8.2016Kúpna zmluva č. Z201619089_ZZáložné generátory pre ČOV a ČS11 508,00 €298.pdf
Obec Dvorníky2911.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €291.pdf
Obec Dvorníky2921.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €292.pdf
Obec Dvorníky2951.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €295.pdf
Obec Dvorníky3041.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €304.pdf
DôVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 2829.6.20169.6.201610.6.2016Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebDohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní Dokumentov a pri využívaní ďalších ES0,00 €282.pdf
Venron, s. r. o. 2876.6.20166.6.20167.6.2016Zmluva o dielo Dodávka a montáž diela Bezpečnostné opatrenia objektu ČOV Dvorníky18 988,00 €287.pdf
Mesto Leopoldov29030.6.201630.6.20161.7.2016Dodatok č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úraduDohoda účastníkov o vytvorení spoločného obecného úradu0,00 €290.pdf
Ing. Jozef Adamkovič28528.6.201628.6.201629.6.2016Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit ÚZ, súlad výročnej správy s auditovanou ÚZ, audit konsolidovanej ÚZ a audit súladu KVS s AKÚZ -2 000,00 €285.pdf
NATUR-PACK, a. s. 28628.6.201629.6.201630.6.2016Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 0,00 €286.pdf
IMEX Pumpy, s. r. o28927.6.201628.6.201629.6.2016Kúpna zmluva č. Z201612129_ZElektronické kalové čerpadlo s prečerpávacou nádržou18 400,00 €289.pdf
PARTNER AUDIT, s. r. o.28315.6.201615.6.201616.6.2016Zmluva č. 2016/BA/28 o audítorskej činnostiVykonanie Externého finančného auditu projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky5 556,00 €283.pdf
PROEURO, spol. s r. o.27431.5.201631.5.20161.6.2016Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu dielaDovávka tovarov a služieb pod názvom Slávnostné odovzdanie diela 13 200,00 €274.pdf
Cesty, s. r. o.27224.5.201624.5.201625.5.2016Zmluva o dieloRekonštrukcia povrchov chodníkov v trase kanalizácie stoky a9 a a7 Dvorníky74 905,00 €272.pdf
Cesty, s. r. o.28824.5.201624.5.201625.5.2016Zmluva o dieloRekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumenksá139 043,00 €288.pdf
R.Švihorík,P. Švihoríková26620.5.201619.5.201620.5.2016Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti507,00 €266.pdf
Ing.Kukla Andrej26720.5.201619.5.201620.5.2016Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti6 000,00 €267.pdf
DMProjekt s. r. o.27311.5.201611.5.201612.5.2016Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 09.02.2005Spracovanie Územnosprávnej dokumentácie obce Dvorníky - III. Etapa: Zmeny a doplnky č. 14 900,00 €273.pdf
Agropret - pulz, a. s. 30329.4.201629.4.201630.4.2016Kúpna zmluva č. Z20165718_ZKolesový traktor s kompatibilným príslušenstvom113 520,00 €303.pdf
Komplex-odpadová spol28428.4.201628.4.201629.4.2016Dodatok č. 5 k Zmluve č. 8/2008 o dielo Zmena zmluvy dňom 1. 7. 20160,00 €284.pdf
Dobrovoľná požiarná ochrana SR26522.4.201623.4.201622.4.2016Zmluva č.36092 o poskytnutí dotácie DPO SR uzavretá v zmysle §51 Občianského zákonikaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000 € a záväzok príjemcu použiť na DHZO3 000,00 €265.pdf
Recyklačný fond26918.4.201618.4.201618.4.2016Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fonduDodatok č. 10,00 €269.pdf
Slovgram27930.3.201630.3.201631.3.2016Zmluva č. 1610485Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov0,00 €279.pdf
M.Urbanec,P.Urbanec,M.Masaryková,E. Bosá26121.3.201621.3.201621.3.2016Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na liste vlastníctva č.1800285,00 €261.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPoznámka k zmluvePDF súbor zmluvy