Nahlásenie stavu vodomeru

Obec Dvorníky Vás žiada o pravdivé vyplnenie údajov:

  • DD slash MM slash YYYY
  • Max. file size: 5 MB.
  • Kliknutím na políčko prosím potvrďte, že ste reálna osoba.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Odosielateľ formulára čestne prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnostiam. Nahlásené údaje slúžia ako podklad k fakturácii odoberanej vody.
  • Obec Dvorníky si vyhradzuje právo kontroly správnosti, úplnosti a pravdivosti nahlásených údajov.
  • Vodomer je majetkom obce Dvorníky, ktorá zabezpečuje jeho kontrolu, výmenu a vykonáva jeho odpočet.
  • Odberateľ má povinnosť odstrániť prekážky znemožňujúce odčítanie vodomeru, ako aj vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer inštalovaný.
  • Povinnosťou odberateľa je aj chrániť vodomer pred poškodením (ochrana proti mrazu, neoprávnenému zásahu, odcudzenie vodomeru a podobne) a v prípade zisteného poškodenia je povinný znášať náklady spojené s jeho výmenou.