Podpis zmluvy s dodávateľom

Obec Dvorníky v zastúpení starostom Mgr. Ľubošom Gubáňom podpísala dňa 18. decembra 2013 Zmluvu o dielo na výstavbu čistiarne odpadových vôd a vybudovanie kanalizácie s víťazom verejného obstarávania, ktorým je spoločnosť Vodohospodárske stavby, a.s. z Bratislavy. Za spoločnosť podpísali zmluvu jej štatutári, konkrétne Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva a Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva. Projekt sa prispeje ku skvalitneniu a skultúrneniu života v obci a k zlepšeniu vody v toku Jarčie. Výstavba verejnej kanalizácie a ČOV je nutnou podmienkou udržateľného rastu obce a patrí medzi jej priority, konkrétne Opatrenie 2: Rozvoj vodovodnej a kanalizačnej siete ktoré si zadefinovala v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2009.