Informácie o stave projektu

Aktuálny stav realizácie projektu ku dňu 31.05.2015

Dôležité dátumy:

 • 13.06.2012 – podpis Zmluvy o realizácii projektu
 • 10.10.2012 – konzultačné stretnutie realizátorov projektov Švajčiarskeho mechanizmu v Banskej Bystrici
 • 10.04.2013 – zasadnutie Riadiaceho výboru vo Dvorníkoch
 • 18.06.2013 – odsúhlasenie definitívnej verzie Súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na Národnom kontaktnom bode
 • 19.06.2013 – hodnotenie Ex-ante
 • 02.07.2013 – vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa prác pre realizáciu diela „ČOV a kanalizácia Dvorníky“
 • 30.08.2013 – ukončenie predkladania ponúk
 • 30.08.2013 – otváranie ponúk a kontrola plnenia podmienok účasti
 • 20.09.2013 – hodnotenia časti „Ostatné kritériá“
 • 01.10.2013 – hodnotenie časti „Kritériá“
 • 15.10. 2013 – vyhodnotenie ponúk po Elektronickej aukcii
 • 18.12.2013 – podpis Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom stavebných prác
 • 20.12.2013 – oznámenie o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie
 • 20.1.2014  –  odovzdanie staveniska
 • 28.3.2014  –  slávnostné zahájenie stavby
 • 15.4.2014  –  pracovné stretnutie s občanmi
 • 15.7.2014  –  podpis Dodatku č. 1 k Zmluve o realizácii projektu
 • 17.7.2014  –  pracovné stretnutie so zástupcami NKB
 • 30.09.2014 – ponuka NKB na navýšenie rozpočtu projektu o 153,729, – EUR
 • 04.02.2015 – podpísanie Dodatku č. 2 k ZoRP o zvýšení rozpočtu projektu
 • 27.04.2015 – zasadnutie Riadiaceho výboru k čerpaniu rezervy č. 2
 • 13.05.2015 – ponuka NKB na navýšenie rozpočtu projektu o 530,220, – EUR
 • 21.05.2015 – kolaudačné konanie (kolaudácia) na ČOV: stavebných objektov (SO): čerpacích staníc ČS 1, ČS 2, Čs 3, ČS 4, a kanalizačných vetiev: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8,B1, B2, a B4, ďalej prevádzkových súborov (PS) čerpacích staníc ČŠ 1 – ČS 4.

Čítať ďalej

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalzáciu v obci Dvorníky za účelom odvádzania odpadových vôd.

thumbnail of ziadost_kanalizacia