Základné informácie o projekte

Názov projektu: ČOV a kanalizácia Dvorníky

Konečný prijímateľ projektu: obec Dvorníky

Dátum podpisu Zmluvy o realizácii nástoja na prípravu projektov: 8.apríl 2011

Dátum podpisu Zmluvy o realizácii projektu: 13.jún 2012

Celkový rozpočet projektu: 5 270 039,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky prijímateľa: 5 194 753,00 EUR

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc: 4 947 248,00 EUR

Príspevok Švajčiarskej konfederácie: 5 519 425,00 CHF

Dĺžka realizácie projektu: 28 mesiacov

Miesto realizácie projektu:  obec Dvorníky

 

Základné údaje o projekte:

 • príprava projektu: vydanie Územného rozhodnutia – rok 2009, spracovanie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia – rok 2011,.
 • spracovanie kompletnej dokumentácie pre „Projektový zámer“ – rok 2010
 • schválenie projektového zámeru – rok 2011
 • spracovanie kompletnej dokumentácie pre „Konečný návrh projektu“ – rok 2011
 • schválenie Konečného návrhu projektu a podpísanie Zmluvy o realizácii projektu – rok 2012
 • príprava podkladov pre verejné obstarávanie na dodávateľa – rok 2012
 • súťaž na dodávateľa stavebných prác – rok 2013
 • začiatok realizácie – rok 2013
 • predpokladané ukončenie projektu – rok 2015

 

Ciele projektu:

Ochrana spodných a povrchových vôd v povodí vodného toku obci Dvorníky s pripojením 1797 obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd v roku 2015,a zníženie znečistenia odpadových vôd o 79,4 t CHSK (chemická spotreba kyslíku) a o 36,27 t BSK (biochemická spotreba kyslíku)  ročne.

 

Účel projektu:

Zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obci.

 

Výsledky projektu:

Vybudovaná čistiareň odpadových vôd v obci pre celkovo 1998 EO (ekvivalentných obyvateľov), vybudovaná verejná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 10,4 km v obci, vybudovaných 595 nových domových kanalizačných prípojok napojených na verejnú

kanalizáciu pomocou 3,6 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok

 

Aktivity vedúce k výsledku projektu:

 1. Spracovanie technickej a odbornej dokumentácie
 2. Stavba verejnej časti dokumentácie
 3. Výstavba čistiarne odpadových vôd

Situácia v mierke:

Zmluva o projekte Kanalizácia Dvorníky(na stiahnutie)

Prezentácia projektu Kanalizácie Dvorníky(na stiahnutie)