Základné informácie o projekte

Názov projektu: ČOV a kanalizácia Dvorníky

Konečný prijímateľ projektu: obec Dvorníky

Dátum podpisu Zmluvy o realizácii nástoja na prípravu projektov: 8.apríl 2011

Dátum podpisu Zmluvy o realizácii projektu: 13.jún 2012

Celkový rozpočet projektu: 5 270 039,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky prijímateľa: 5 194 753,00 EUR

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc: 4 947 248,00 EUR

Príspevok Švajčiarskej konfederácie: 5 519 425,00 CHF

Dĺžka realizácie projektu: 28 mesiacov

Miesto realizácie projektu:  obec Dvorníky

 

Základné údaje o projekte:

 • príprava projektu: vydanie Územného rozhodnutia – rok 2009, spracovanie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia – rok 2011,.
 • spracovanie kompletnej dokumentácie pre „Projektový zámer“ – rok 2010
 • schválenie projektového zámeru – rok 2011
 • spracovanie kompletnej dokumentácie pre „Konečný návrh projektu“ – rok 2011
 • schválenie Konečného návrhu projektu a podpísanie Zmluvy o realizácii projektu – rok 2012
 • príprava podkladov pre verejné obstarávanie na dodávateľa – rok 2012
 • súťaž na dodávateľa stavebných prác – rok 2013
 • začiatok realizácie – rok 2013
 • predpokladané ukončenie projektu – rok 2015

 

Ciele projektu:

Ochrana spodných a povrchových vôd v povodí vodného toku obci Dvorníky s pripojením 1797 obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd v roku 2015,a zníženie znečistenia odpadových vôd o 79,4 t CHSK (chemická spotreba kyslíku) a o 36,27 t BSK (biochemická spotreba kyslíku)  ročne.

 

Účel projektu:

Zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obci.

 

Výsledky projektu:

Vybudovaná čistiareň odpadových vôd v obci pre celkovo 1998 EO (ekvivalentných obyvateľov), vybudovaná verejná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 10,4 km v obci, vybudovaných 595 nových domových kanalizačných prípojok napojených na verejnú

kanalizáciu pomocou 3,6 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok

 

Aktivity vedúce k výsledku projektu:

 1. Spracovanie technickej a odbornej dokumentácie
 2. Stavba verejnej časti dokumentácie
 3. Výstavba čistiarne odpadových vôd

Situácia v mierke:

Zmluva o projekte Kanalizácia Dvorníky(na stiahnutie)

Prezentácia projektu Kanalizácie Dvorníky(na stiahnutie)

 

Technické informácie o projekte

Podmienky prípojok

thumbnail of podmienky pripojokCelková situácia stavby

thumbnail of celkova situacia stavby

Kontrolné šachty kanalizačných prípojok

thumbnail of kontrolne sachty kanalizacnych pripojok

 

Časový harmonogram predpokladaného postupu prác

thumbnail of casovy harmonogram predpokladaneho postupu prac

Dokumentácia k projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky

Verejné obstarávania k čerpaniu rezerv projektu (.pdf)

Dodatok č.5 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.4 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.3 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.1 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.1 ČOV001 (.pdf)

Oznámenie výsledku vyhodnotenia (.pdf)

Oznámenie výsledku z VVO (.pdf)

Zmluva o diele (.pdf)

Oznámenie o vyhlásení VO – informácia (.pdf)

Informácia o stave projektu k 11.7.2013 (.pdf)

Zmluva o realizácií projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácií nástroja na prípravu projektu (.pdf)

Zmluva o diele č.2/2011 vypracovanie časti projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o diele č.1/2011 vypracovanie časti projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o diele na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni Projekt stavby pre stavebné povolenie na stavbu: ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o realizácií nástroja na prípravu projektov (.pdf)