Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.10.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05.10.2017. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe v šk. r. 2017/2018.
  5. Správa hlavného kontrolóra obce k následnej fin. kontrole v jedálni ZŠ s MŠ za roky 2015, 2016, 2017.
  6. Rôzne
  7. Pripomienky a návrhy poslancov
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 05.10.2017 (.pdf)