Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 19.10.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.10.2017. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovaniaOZ.
  4. Obhliadka pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky, o ktoré požiadali občania za účelom odkúpenia.
  5. Pripomienky a návrhy poslancov
  6. Projekt Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.10.2017 (.pdf)